Despre instituții în România

Instituțiile ne ajută să știm cum să se comportăm într-o anumită situație, cum ar fi atunci când conducem în trafic, negociem pe o piață sau participăm la un eveniment social.

Instituțiile sunt esențiale pentru stabilirea încrederii în societate.

Instituțiile reprezintă aspectele mai stabile și mai permanente ale sistemelor umane.

Printre altele, instituțiile economice au o influență decisivă asupra investițiilor în capitalul fizic și uman, tehnologie și producție industrială. …

În consecință, unii oameni vor obține mai multe beneficii decât alții, având în vedere ansamblul condițiilor economice preexistente și modul în care se alocă resursele.

Puterea instituțională este puterea exercitată de entități precum guvernele și corporațiile care controlează oamenii și le direcționează comportamentul prin utilizarea recompenselor și pedepselor.

Cum influențează instituția activitatea economică?

Instituțiile determină costurile tranzacțiilor economice: stimulează dezvoltarea sub formă de contracte și executarea contractelor, emit coduri comerciale, fiscale, legislative cu obligativitate de respectare de către toți oamenii din ”sistem”, toate acestea conducând la reducerea sau normalizarea costurile tranzacțiilor, riscului și incertitudinii.

Cei din sistem primesc libertate economică, securitate și echitate, securitate financiară și libertatea de a efectua alegeri economice. Instituțiile servesc drept repere care ne ajută să stabilim dacă sistemul satisface majoritatea sau toate nevoile noastre.

Cele cinci instituții sociale majore ale majorității societăților sunt familia, statul sau guvernul, economia, educația și religia, de aici se ramifică.

Noi azi povestim despre instituțiile cu care interacționează o firmă, adică economia.

Ce documente solicită reprezentanții instituțiilor care vin în control la o firmă?

Aici un sumar și o listă a documentelor, în video despre ele și rolul lor, ce anume vizează și ce obiective au.
Documenele necesare la la controale o parte se suprapun, altele sunt specifice. Pentru activitate comercială, enumeram din partea institutiilor ANAF – Agenția Națională de Administrare Fiscală, ITM – Inspectoratul Teritorial de Munca, ISU – Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, DSP – Directia de Sanatate Publica, ANSVSA – Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta, GNM – Garda Naţională de Mediu, ANPC – Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, ANSPDCP – Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor, ceea ce se solicită.
Registrul Unic de Control
Actele de înființare ale firmei
Organigrama
Registrul Special și Cartea de intervenție pentru casa de marcat
Fișe de post, foi colective de prezență, state de salarii, Registrul de Casă și Registre de contabilitate
Actul de identitate al reprezentantului legal al firmei
Autorizațiile de funcționare ale firmei
Certificatul Constatator din care să reiasă codurile CAEN ale firmei și sediile în care își desfășoară activitatea
Certificatul de producător dacă este cazul
Actele doveditoare de deținere a spațiului comercial
Cursurile de calificare în domeniul practicat, dacă este cazul
Autorizația de ocupare a domeniului public sau privat al primăriei, dacă este cazul
Actele justificative privind proveniența și recepția mărfurilor
Declarația privind adaosul comercial practicat
Documente pentru obținerea autorizațiilor de protecție civilă
Autorizație de construire și PV de terminare al lucrărilor
Plan de situație și de încadrare în zonă
Autorizația pentru mediu, dacă este cazul
Autorizația de reglementare a activității, dacă este cazul
Negația obținută de la Agenția Pentru Protecția Mediului, în cazul în care aveți nevoie de autorizare pentru mediu
Contractele de furnizare utilități
Poceduri interne privind în modul de colectare al deșeurilor
Decizia prin care se desemnează persoana pentru gestionarea deșeurilor cantitate
Contracte închiate cu operatori autorizați pentru colectarea/ valorificarea / eliminarea deșeurilor
Documente justificative pentru predarea deșeurilor
Registrul privind evidența deșeurilor și alte evidențe analitice din contabilitate balanțe analitice, fișe de magazie
Raportarea către Autoritatea competentă pentru Protecția Mediului Deșeurilor generate/ colectate / transportate / comercializate / tratate
Declarații depuse la fondul de mediu și dovada achitaării taxelor
Dosarul tehnic de avizare care stă la baza declarației pe proprie răspundere pentru obținerea avizului sanitar veterninar, care trebuie sa conțină date igienico sanitare generale și conditții demuncă, condiții de amplasare și condiții de construcție
ANSVA avizeaza și controlează în diverse domenii: sănătatea animalelor, bunăstarea animalelor, siguranța alimentelor, analize de risc cu boli transmisibile, ideintificare și înregistrarea animalelor, nutriție animală, produse de origine non animală.
Solicită și verifică cerințe sanitare cu privire la incintele utilizate pentru produsele alimentare, cerințe aplicabile echipamentelor, alimentarea cu apă, igiena personală, reguli aplicabile produselor alimentare, dispoziții privind împachetarea și ambalarea produselor alimentare, tratamentul termic aplicat, formarea profesională necesară, cerințe sanitare generale și speciale, cerințe sanitare pentru încăperile în care se prepară, se tratează și se prelucrează produsele alimentare, cerințe aplicabile echipamentelor, gestionarea deșeurilor alimentare.
Pentru ANPC documente de autorizare, dosar tehnic de produs în cazul produsului reglementat, declarația de conformitate, dacă actele normative prevăd asta, certificatul de conformitate, specificația tehnică a produslui, documentele care atestă efectuarea analizelor și încercărilor, documentele de conformitate a materiilor prime utilizate în fabricarea produsului, fișa tehnică a dispozitivelor și aparaturii de măsură și control care au legătură cu conformitatea produsului, corectitudinea elementelor de identificare și caracterizare aprodusului și a instrucțiunilor, se va verifica asigurarea condițiilor igienice, în cazul produselor nealimentare, evidențe și documente care să dovedească respectarea acordării termenului de garanție legală, asigurarea activității service și a pieselor de schimb, conform reglementărilor în vigoare, dovada soluționării sesizărilor și reclamațiilor consumatorilor (registru).
Documentele de autorizare, documentele specifice desfășurării activității: declarația de conformitate, nota de comandă, deviz antecalcul, contract de execuție, certificate de garanție etc. Dovada existenței specificațiilor aplicabile serviciilor, cu excepția celor de alimentație publică, contracte de prestări servicii cu clienții, verificarea condițiilor de conformitate declarate sau prescrise.
Pentru ISU avize și autorizații de securitate la incendiu, însoțite de documente, procedura pentru modul de organizare și a responsabilităților privind apărarea împotriva incendiilor, instrucțiuni de apărare împotriva incendiilor și atribuții ale salariaților la locurile de muncă, reglementarea cu lucrului foc deschis și a fumatului, documente privind instruirea personalului, fișe de instruire, dispoziția de constituire a serviciului privat pentru situații de urgență ori contract cu alt serviciu privat pentru situații de urgență, documentația tehnică speifică conform legii: scenarii de securitate la incendiu, ideintificarea și analiza riscurilor de incendiu etc., registrul pentru evidența permise de lucru cu focul
Pentru ANSPDCP desemenarea unui responsabil cu protecția datelor, proceduri și training intern cu privire la prevederile necesare pentru protecția datelor

You may also like...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *